Regulamin serwisu

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze stron Internetowych serwisu malujsam.pl (zwanego dalej “Serwisem”) prowadzonego przez Maluj Sam – Łupińscy Spółka Jawna z siedzibą w Siedlcach oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Maluj Sam – Łupińscy Spółka Jawna z siedzibą w Siedlcach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Właściciel Serwisu – oznacza Maluj Sam – Łupińscy Spółka Jawna z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Floriańska 11, NIP: 8212637887, REGON: 146445068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443769; e-mail: kontakt@malujsam.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu.

2. Forum – forum internetowe działające w domenie Serwisu pod adresem https://malujsam.pl/forum.

3. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Serwisie Internetowym.

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie.

5. Logowanie – czynność mająca na celu zidentyfikowanie Klienta korzystającego z Serwisu. Logowanie odbywa się poprzez podanie w formularzu loginu i hasła.

6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Właściciela Serwisu, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8. Gość –  osoba, która korzysta z Serwisu bez posiadania w nim Konta Klienta lub posiadająca Konto ale nie zalogowana.

9. Użytkownik – Klient lub Gość.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

12. Strona Internetowa Serwisu – witryna w domenie Serwisu pod adresem https://malujsam.pl

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciela Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.

2. Właściciel Serwisu dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Właściciel Serwisu stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel Serwisu wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

4. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Właściciela Serwisu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Właściciel Serwisu oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Właściciel Serwisu.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem Serwisu możliwości założenia Konta.

2. Nieuzgodnienie możliwości założenia Konta może skutkować niezaakceptowaniem wniosku rejestracyjnego.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Właściciela Serwisu na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Właściciela Serwisu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny Login oraz Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego rozpoczyna się proces weryfikacji Wniosku Rejestracyjnego. Informacja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu Wniosku Rejestracyjnego zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

6. Z chwilą zaakceptowania Wniosku Rejestracyjnego przez Właściciela Serwisu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych za wyjątkiem Loginu, który nie może być zmieniony.

7. W przypadku niezaakceptowania Wniosku dane zawarte w formularzu zostają bezpowrotnie skasowane.

 

§ 4 Usługi nieodpłatne

1. Właściciel Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularze kontaktowe; b) Prowadzenie Konta Klienta; c) Komentowanie; d) Katalog Wykonawców

2. Usługi wskazane w §4 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§ 4 a) Formularze kontaktowe

1. Usługa Formularze kontaktowe polega na wysłaniu za pomocą formularzy umieszczonych na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Właściciela Serwisu.

2. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularze kontaktowe, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

§ 4 b) Prowadzenie Konta Klienta

1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Klientowi wgląd do informacji o swoim koncie i modyfikowanie danych, które podał podczas Rejestracji.

2. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta do Właściciela Serwisu, przy czym może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

3. Właściciel Serwisu jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Właściciela Serwisu lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Właściciel Serwisu zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 4 c) Komentowanie

1. Właściciel Serwisu  udostępnia swoim Użytkownikom możliwość bezpłatnego Komentowania artykułów w Serwisie w celu wyrażania opinii na tematy zgodne z tematyką poszczególnych wpisów oraz wysyłania zapytań zgodnych z tą tematyką.

2. Dostęp do Komentowania posiadają wszyscy Użytkownicy Serwisu poprzez a) pisanie jako Gość; b) pisanie jako zarejestrowany Użytkownik; c) zalogowanie przez dostępne wtyczki portali społecznościowych.

3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

4. Treści publikowane w komentarzach muszą być zgodne z polskim prawem.

5. Zabrania się publikowania komentarzy i materiałów wulgarnych, o treści pornograficznej, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych w Serwisie przez Użytkownika – w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, awatarze.

6. Właściciel Serwisu podejmuje starania mające na celu usuwanie lub moderację wszelkich uznawanych za obraźliwe lub niezgodne z Regulaminem materiałów jak najszybciej, bezpowrotnie i bez ostrzeżenia. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego komentarza lub opisu w Serwisie wyraża opinie jego autora a nie Właściciela Serwisu.

7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania lub usunięcia Konta Klienta w Serwisie Użytkownikom naruszającym w sposób notoryczny Regulamin.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać poprzez wysyłanie wiadomości do Właściciela Serwisu.

9. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działania Komentarzy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich funkcjonowania.

10. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Serwisu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na stronach Serwisu oraz innych publikacjach Właściciela Serwisu nawet po rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.

11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Komentarze, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu czytania i publikowania treści w Komentarzach.

§ 4 d) Katalog Wykonawców

1. Właściciel Serwisu  udostępnia swoim Użytkownikom bezpłatnie, Katalog zawierający wykaz wykonawców i firm remontowych.

2. Katalog Wykonawców dostępny jest publicznie i wgląd do niego oraz możliwość kontaktu z wybranym wykonawcą ma każdy Użytkownik.

3. Ogłoszenie może dobrowolnie utworzyć każdy Klient posiadający Konto Klienta, świadczący usługi zawarte w liście Usług dostępnej w formularzu ogłoszenia oraz spełniający wymogi niniejszego Regulaminu.

4. Klient umieszczający ogłoszenie zgadza się na upublicznienie danych umieszczonych w ogłoszeniu w Katalogu Wykonawców oraz zgadza się na otrzymywanie zapytań ofertowych od osób zainteresowanych wykonaniem usług.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że poprzez Konto Klienta zawsze ma dostęp do edycji danych zawartych w ogłoszeniu oraz do ich usunięcia.

6. Utworzenie nowego ogłoszenia lub wprowadzenie zmian w istniejącym ogłoszeniu podlega weryfikacji przez Właściciela Serwisu i publikowane jest po akceptacji. Może to potrwać do 14 dni od zgłoszenia żądania.

7. Rezygnacja z usługi Katalog Wykonawców, możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu swoich opublikowanych ogłoszeń.

8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Katalogu Wykonawców informacje dotyczące oferowanych usług (w szczególności za rzetelność ich wykonania) – jest to jedynie baza kontaktów. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z ogłoszonych usług robi to na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do samodzielnego zweryfikowania wykonawcy przed nawiązaniem współpracy oraz do zadbania o właściwe wykonanie i rozliczenie usługi.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Właścicielowi Serwisu dobrowolnie w ramach Rejestracji, oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Właściciel Serwisu.

2. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Właścicielowi Serwisu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

4. Każdy kto przekaże Właścicielowi Serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5. Właściciel Serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Właściciel Serwisu może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Właściciela Serwisu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Właściciel Serwisu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 6 Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Klient, jak i Właściciel Serwisu mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Właściciela Serwisu z oświadczeniem woli Klienta.

3. Właściciel Serwisu wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Właściciel Serwisu poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2016 r.